METEORITE GARDEN Since 2006

Dong Ujimqin Qi

Official name: Dong Ujimqin Qi;

Fall time: Sep 7, 1995;

Fall place: Dong Ujimuqin Qi, Inner Mongolia, China;

Classification: Mesodiderite;

Total weight: 128.8kg;